تبلیغات
دست نوشته ها - تنظیمات کانکی conky configuration | برنامه نویسی + لینوکس و متن باز + روزنوشت + موسیقی

نویسنده: "feeruzy ارسال شده در: " لینوکس ، "، زمان ارسال: " 2 دی 92 ساعت 15:37"
کانکی یکی از سیستم های مونیتورینگ توی لینوکسه که می تونه اطلاعات رو جاهای مختلف مثل کنسول (Terminal) یا دسکتاپ نشون بده. استفاده توی صفحه نمایش یکی از آپشن‌هایی هست که می تونه یه دسکتاپ باحال رو درست بکنه.
 • چطوری کانکی رو نصب کنم؟
 •  توی توزیعتون دنبال conky بگردین . دستور برای نصب توی آرچ لینوکس:

  # pacman -S conky


 • چطوری توی صفحه نمایش تنظیمات رو نشون بدم؟

 • یه فایل توی پوشه home درست کنید و اسمش رو بذارید conkyrc. .این تنظیمات رو داخلش بنویسید:
   # -- Conky settings -- #
  background no
  update_interval 1

  cpu_avg_samples 2
  net_avg_samples 2

  override_utf8_locale yes

  double_buffer yes
  no_buffers yes

  text_buffer_size 2048
  imlib_cache_size 0

  # -- Window specifications -- #

  own_window yes
  own_window_type normal
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below

  border_inner_margin 0
  border_outer_margin 0

  minimum_size 320 300
  maximum_width 320

  alignment top_right
  gap_x 10
  gap_y 20

  # -- Graphics settings -- #
  draw_shades no
  draw_outline no
  draw_borders no
  draw_graph_borders no

  # -- Text settings -- #
  use_xft yes
  xftfont droid-sans:size=24
  xftalpha 0.4

  uppercase no

  color1 FFA500
  color2 BFBFBF
  color3 E5E5E5
  color4 1E90FF

  TEXT
  ${font droid-sans:size=9}${color1}Time and Date${tab 10}${color2}${hr}
  ${font droid-sans:size=11}${color3}${time %A, %B-%d}${tab 120}${time %T}
  ${font droid-serif:size=9}${color1}System Load${tab 10}${color2}${hr}

  ${font droid-sans:size=10}${color4}CPU:${color3}${tab 20}${cpu} %${tab 80}${cpugraph 10,150}
  ${font droid-sans:size=10}${color4}RAM:${color3}${tab 20}${memperc} %${tab 80}${memgraph 10,150}
  ${font droid-sans:size=10}${color4}SWP:${color3}${tab 20}${swap}${tab 80}${swapbar 5,150}
  ${font droid-sans:size=10}${color4}HME:${color3}${tab 20}${fs_used /home/user_name}${tab 80}${fs_bar 5,150}

  ${font droid-sans:size=9}${color1}Network${tab 10}${color2}${hr}

  ${font droid-sans:size=10}${color4}UP:${color3}${tab 20}${upspeed wlan0}${tab 80}${upspeedgraph wlan0 10,150 }
  ${font droid-sans:size=10}${color4}DN:${color3}${tab 20}${downspeed wlan0}${tab 80}${downspeedgraph wlan0 10,150 }
  ${font droid-sans:size=10}${color4}ALL:${color3}${tab 20}${totaldown wlan0}
  ${font droid-sans:size=10}${color4}SSID:${color3}${tab 20}${wireless_essid wlan0} (${wireless_link_qual_perc wlan0} %)${tab 80}${wireless_link_bar 5,150 wlan0}
  ${color2}${hr}

 • چطوری اجراش کنم؟
 • یه فایل درست کنید به اسم startupconky. و داخلش بنویسید:
  #!bin/bash
  sleep 10 && conky


  بعد مجوز اجرا بدین بهش با این دستور:

  sudo chmod a+x .stratupconky


  بعد به استارتاپ اضافه کنید این دستور رو. توی xfce برید به تنظیمات و قسمت session and startup.

همین. (تصویر در ادامه مطلب.)


آخرین ویرایش در: " 16 دی 92 ساعت 16:46"
برچسب ها: "کانکی" ، "لینوکس" ، "conky" ، "linux" ،

نظرات
سنجش سلف سنجش سلف
مرکز خودآزمون آنلاین دانشگاه پیام نور
http://sanjeshself.ir
ارسال شده در 16 خرداد 93 22:00